Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilität der Schranken des Urheberrechts, 2010 Förster Achim Stieper, Malte: Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilität der Schranken des Urheberrechts, 2010 Mohr Siebeck 2009 (Jus Privatum 144), 584 p., ISBN 978-3-16-150177-7 340 periodical academic journal JIPITEC 1 2 2010 117 118 2190-3387 urn:nbn:de:0009-29-26135 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0009-29-26135 förster2010